הקצבות

   

  הקצבות לאיגודים ואגודות 

   

  המועצה להסדר ההימורים בספורט מחלקת חלק מיתרת הכנסותיה, לאחר ניכוי פרסים לזוכים והוצאות המועצה, להתאחדויות ואיגודי ספורט ולאגודות ומועדוני ספורט. 

  בהתאם להוראת סעיף 9 לחוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967 הקצבות המועצה מחולקות בהתאם לאמות מידה הנקבעות על ידי וועדה ציבורית ומאושרות על ידי המועצה ועל ידי השר האחראי לתחום הספורט. אמות המידה מיושמות מידי שנה על ידי המועצה, ומתורגמות לטבלאות ניקוד לאיגודים . הניקוד שכל איגוד או אגודה מקבלים (יחסית לסך כל הניקוד הניתן) - מבטא את החלק היחסי לו זכאי אותו איגוד / אגודה מסך הקצבות המועצה לאיגודים או לאגודות (לפי הענין). 

  לא כל איגוד או אגודה זכאים לקבל הקצבות מהמועצה. המועצה קבעה בנושא זה נהלים שונים, המגדירים את הזכאות לקבל הקצבה. הנהל החשוב שבהם הוא:
  נוהל הקצבות לגופי ספורט. 

  בנוסף חשוב להדגיש, כי כל גוף המקבל הקצבות - מחויב לתת למועצה כל דו"ח או מידע שהיא דורשת ממנו, הן לשם החלטה על סכום ההקצבה שהוא זכאי לה, והן לשם פיקוח על הנעשה בכספי ההקצבות. גוף שאינו משתף פעולה כאמור עם המועצה - עלול לאבד זכאות לקבלת הקצבה.


   כל איגוד/התאחדות מתבקשים למלא את:

  1. דיווחי איגודים - ענף אישי 2017
  2. דיווחי איגודים - ענף קבוצתי 2017


  ע"פ תיקון 7 לחוק להסדר ההימורים בספורט, החל משנת 2015 אגודות וקבוצות הספורט יתוקצבו ישירות
  לצורך כך יש להגיש בקשה מתאימה לה יצורפו המסמכים המפורטים במסמך תקצוב ישיר.

   
  הקצבות המועצה יחולקו רק לגופים המאוגדים כדין, אשר הציגו בפני המועצה מסמכים ואישורים כדלקמן:
  1. תעודת התאגדות מאושרת על ידי רשם החברות או רשם העמותות.
  2. תקנון התאגיד, מאושר על ידי רשם העמותות, רשם החברות או מאומת ע"י עו"ד.
  3. אישור רשויות המס שהתאגיד מסווג כמלכ"ר, אישור על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ופטור מניכוי מס במקור.
  4. אישור ניהול תקין או חלופה מוכרת אחרת לפי הפרק השלישי לנוהל זה.
  5. דוחות כספיים לפי סעיף 20 להלן.
  6. תקציב ותוכנית פעילות לשנת התקציב הקרובה של המועצה.
  7. אישור על המוסמכים לחתום בשמו של התאגיד, כאשר לאישור מלווה פרוטוקול של ההנהלה, וכן אישור עו"ד או רו"ח.
  8. אישור, מאומת על ידי עו"ד או רו"ח, בדבר מספר חשבון הבנק של התאגיד (מספר בנק, מספר סניף ומספר חשבון).

   

   

  לעזרה ראשונית ניתן לפנות למוקד המועצה בטלפון 03-9274009 ו/או לגברת שני עזריאל בטלפון 03-9208828 או בדואר אלקטרוני

  לפניות וברורים נוספים ניתן לפנות למר ליאור מחלב, מנהל הקצבות במועצה, בטל' 03-9255713 או בדואר אלקטרוני
  כל איגוד/התאחדות מתבקשים למלא את דיווחיהם במערכת ההקצבות בלינק המצורף http://igudim.winner.co.il