הקצבות

   הקצבות לאגודות 

   

   

  בהתאם לתיקון מס' 14 לחוק להסדר ההימורים בספורט ולהוראת שעה, המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן: "המועצה") מחלקת סכום שנקבע בתקציב המדינה כתמיכות  באגודות ספורט. 

   

  סכום התמיכה יחולק בין גופי הספורט לפי מבחנים שקבעה שרת התרבות והספורט, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה הלאומית לספורט. 

   

  חלוקת תמיכות לגופים מלכ"רים נעשית בהתאם ל הוראות הנוהל שקבע שר האוצר. 

   

  חלוקת תמיכות לגופים למטרת רווח נעשית בהתאם להוראות תקנון כספים ומשק. 

   

  בקשות לקבלת תמיכה יידונו לפני ועדת תמיכות משותפת אשר הרכבה נקבע בחוק. 

   

  החלטת ועדת התמיכות המשותפת תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים בישיבה, ובלבד שבקרב המשתתפים יש רוב לעובדי המדינה וכי החברים מטעם משרד התרבות והספורט משתתפים בישיבה; 

   

  משרד התרבות והספורט יעביר את סכום התמיכה למועצה לשם העברתו לגופי הספורט, והמועצה תעשה כן בכפוף לכללי הבקרה הנוהגים במדינה. 

   

  המועצה תעביר את כספי התמיכה לגוף המבקש בהתאם להחלטת ועדת התמיכות המשותפת על מתן תמיכה לגוף ספורט. 

  Redbullet לצורך הכנסת מסמכי התמיכה יש להיכנס ללינק: https://amutot.winner.co.il/SitePages/LogIn.aspx
  Redbullet לצורך בדיקת הזכאות של כל אגודה יש להיכנס ללינק: https://toto.acc.co.il

   

  לעזרה ראשונית ניתן לפנות לגברת שני עזריאל בטלפון 03-9208828 או בדואר אלקטרוני shania@winner.co.il . או למר דניאל וינטראוב 03-9274038 או בדואר אלקטרוניDanielw@winner.co.il

   

  לפניות וברורים נוספים ניתן לפנות לרו"ח ליאור מחלב, מנהל הקצבות במועצה בטל' 03-9208713. 

   

  מצ"ב:  

   

  Redbullet נוהל שר אוצר
  Redbullet אמות מידה חלוקת ההקצבות
  Redbullet נוהל חשב כללי