תלונות עובדים

  הגשת תלונה למבקר הפנימי והממונה על תלונות עובדים

   

  המבקר הפנימי של המועצה להסדר ההימורים בספורט משמש גם בתפקיד הממונה על תלונות עובדים (להלן: "הממונה"):

  על מנת להסדיר את אופן הטיפול בתלונות הוכן נוהל MNG 05-02 - "נוהל הממונה על תלונות עובדים" (לצפייה בנוהל).

   

  להלן מספר דגשים מתוך הנוהל. יובהר כי בטרם הגשת תלונה, על המתלונן לקרוא את הנוהל במלואו.

   

  תלונה מוגדרת כטענה או תרעומת שהוגשה בכתב לממונה על המועצה, על אחת מיחידותיה או עובדיה בגין מעשה או מחדל בעניינים שלהלן:

         - פעולה בניגוד לחוק או פעולה שבוצעה ללא סמכות חוקית.

         - פעולה בניגוד לנהלי המועצה, לתקנון העבודה או לקוד האתי.

         - עבירה שעניינה פגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין.

   

  תלונות שלא יטופלו במסגרת נוהל זה:

         - תלונות שנוהל מניעת הטרדה מינית קובע את דרכי הטיפול בהן.

         - תלונה בעניין התלוי ועומד בבית המשפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריעו בו לגופו.

         - תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.

         - תלונה בעניין שכבר הוגש לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התש"יח -1958.

         - תלונה ללא שיש למתלונן ביסוס לעובדות התלונה, לרבות שמועה או רכילות.

         - תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות החוק,

           תקנות או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין.

   

  דרכי פנייה:

         - תיבת מייל מיועדת בכתובת: tlunot@winner.co.il – הממונה על תלונות עובדים הוא הגורם היחידי בעל גישה לתיבה זו.

         - מספר טלפון: 03-9208714  מספר פקס: 03-9208779

         - ניתן לתאם פגישה עם הממונה על מנת למסור את פרטי התלונה לרבות מחוץ למשרדי הארגון. משרד הממונה ממוקם

           במשרדי המועצה ברחוב אודם 12 פתח תקווה, קומה 1.

         - ניתן להגיש גם תלונות באופן אנונימי, אך לא תימסר תשובה בגין תלונות מסוג זה.

   

  סודיות והגנה על המתלונן:

         - המתלונן רשאי לבקש שזהותו תישמר חסויה. פרטים בנושא מופיעים בסעיף 8 לנוהל.

         - כל מתלונן זכאי להגנות כפי שנקבעו בסעיף 12 לנוהל, לרבות הגנה על תנאי העסקתו.

   

   

  תלונות שווא שלא בתום לב:

  עובד שהגיש תלונת שווא ושאינה בתום לב, אינו זכאי להגנות המפורטות בנוהל ותלונה מסוג זה תהווה עבירת משמעת.