קרן מתקנים

   

   מתקנים 2027

   

  הודעות חשובות: 


    
  בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019)
  התשע"ח-2018 (להלן: "חוק ההסדרים"),
  ביום 1.1.2019 פוקעות סמכויות המועצה בכל הנוגע להקצבות שטופלו במסגרת קרן המתקנים.
   
  ב-1.1.2019 המועצה תעביר למדינה את הכספים המיועדים לתמיכות במתקנים ועל כן כספי
  התמיכות "ישולמו על ידי משרד התרבות והספורט, כאילו הוקצו על ידו" (סעיף 12(ג) לחוק ההסדרים), אם בכלל.
   
  בכל שאלה בהמשך הטיפול בבקשות/ הקצבות שהוגשו או דווחו, נהלי דיווח ושחרורי הכספים
  יש לפנות לנציגי משרד התרבות והספורט:
   
  מר ניצן בן נתן, מנהל אגף מתקנים, 074-7009577, 050-3395023, Nitzan@most.gov.il
  גב' תטייר מהרי, מנהלת תחום מתקנים, 074-7009574 050-6231015, Tatig@most.gov.il