תלונות הציבור

  ***שימו לב***
  בעקבות המגבלות שהוטלו בעקבות מגפת הקורונה, ועד להודעה חדשה יש להגיש תלונות באמצעות הדואר האלקטרוני tlunot@winner.co.il בלבד. נא לא להגיש תלונות באמצעות הפקס או הדואר.

   

  אופן הגשת תלונה למבקר הפנימי והממונה על תלונות הציבור

   

  המבקר הפנימי והממונה על תלונות הציבור במועצה להסדר ההימורים בספורט בודק תלונות על המועצה ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד במועצה וכן על נציגים הפועלים בשם המועצה.
  התלונה תיבדק אם היא נוגעת למילוי תפקידו של הנילון ובלבד שהתקיים אחד משני אלה:

   

  1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה שזכאי לה, או מעשה אחר הפוגע במישרין באחר
  או המונע ממנו טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בענייניו.

  2. המעשה נעשה בניגוד לחוק, בלא סמכות חוקית, בסתירה לקוד האתי או בניגוד לכללי מינהל התקין.

   

  שימו לב! הממונה על תלונות הציבור בודק תלונות לאחר מיצוי הבדיקה של היחידות המקצועיות במועצה ואינו מטפל בפניות ציבור.

   

  איך מגישים תלונה?

   

  תלונות יוגשו בהתאם לאמור בנוהל המועצה MNG 05-01A בשם: הממונה על תלונות הציבור (לחץ לצפייה בנוהל). להלן תמצית אופן הגשת התלונה מתוך הנוהל:

  1. תלונות יש להגיש בכתב בלבד.
  2. פרטים אשר יש לכלול במכתב התלונה:
  • פרטי המתלונן: שם פרטי ושם משפחה, כתובת למשלוח מענה (ו/או דואר אלקטרוני), מספר טלפון לברורים.
  • פרטים מלאים בנוגע לתלונה: הגורם נגדו נסובה התלונה, נושא התלונה, תאריך האירוע, מקום האירוע או כל פרט אחר הנוגע לתלונה.
  • חומרים נלווים הרלוונטיים לנושא במידה וישנם.
  • המתלונן יקפיד על כתיבה ברורה ועניינית תוך שמירה על כבודם של עובדי המועצה, ללא שימוש בשפה בלתי הולמת או פגיעה בעובדי המועצה.
  • העתקים מהתכתבויות קודמות בנושא התלונה עם האגפים המקצועיים במועצה במידה וישנם.
  3. את התלונה ניתן להגיש באחד משלושת האמצעים הבאים:
  • תיבת דואר אלקטרוני בכתובת: tlunot@winner.co.il
  • מספר פקס: 03-9208779
  • כתובת למשלוח דואר: אגף המבקר הפנימי והממונה על תלונות הציבור. רחוב אודם 12, רמת סיב, פתח תקווה.
   
  תלונות אנונימיות

   

  תלונה בה לא ניתן לזהות בוודאות את המתלונן היא תלונה אנונימית.

  הממונה על תלונות הציבור רשאי אך לא חייב לבדוק תלונות אנונימיות ובכל מקרה לא יינתן מענה בגין תלונות אנונימיות.

   

  תלונות שלא יטופלו

   

  • תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריעו בו לגופו.
  • תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.
  • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטי.
  • תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.

   

  תלונות נענות בכתב בלבד. ממצאי הבדיקה לא ימסרו בטלפון.