תנאי שימוש


   

  אנא קראו היטב את תנאי השימוש שלהלן, לפני קבלתם, שכן הם מהווים חוזה מחייב בין המשתמשים לבין המועצה להסדר ההימורים בספורט.

   

  א.     כללי:

   

  1. חוזה מחייב:

   

  1.1       תנאי השימוש מחייבים כל מי שיבחר להשתמש באתר האינטרנט של המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן - "המועצה"), שכתובתו www.winner.co.il, וכן באתר הסלולר ואתר הטאבלט של המועצה שכתובתם m.winner.co.il, בכל דרך שהיא, לרבות לשם מילוי טפסי תכניות הימורים ושליחת ניחושים. הכניסה לאתרים אלה והשימוש בהם או במידע המצוי בהם - מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי שימוש אלה.

   

  1.2       המועצה עשויה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, בין היתר על מנת לעמוד בכללים רגולטוריים שונים. תנאי השימוש, בנוסחם העדכני, יפורסמו באתר האינטרנט; וכל משתתף מסכים כי הנוסח העדכני של תנאי השימוש, מעת פרסומו באתר, יחייב אותו ואת המועצה. משתתף שאינו מסכים לכך, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

  בהתאם, המשתמש מתחייב לבדוק מעת לעת את תנאי השימוש באתר, על מנת להתעדכן בשינויים בהם; והוא לוקח על עצמו את הסיכון הכרוך בהימנעות מבדיקות נוספות כאמור.

   

  1.3       תנאי שימוש אלה אינם חלים על הימורי סוסים ועל אתר אינטרנט אחר שמפעילה המועצה, לענין מירוצי סוסים (www.racer.co.il); לו יש תנאי שימוש נפרדים אשר מתפרסמים אף הם באתר הרלוונטי.

    

   2. הגדרות:

   

   בתנאי שימוש אלה למונחים שלהלן תהא המשמעות המופיעה לצידם, כדלקמן:

   

  המונח

  פירושו

  "המועצה"

  תאגיד סטטוטורי שהוקם בחוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967

  "החוק"

  החוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967

  "התקנות"

  תקנות שהותקנו או יותקנו מכוח החוק

  "מידע"

  מידע, יישומים, נתונים, דיווחים ותוכן מכל סוג הכלול באתר

  "תכניות הימורים"

  תכניות הימורים שהמועצה עורכת בהתאם לסמכותה על פי החוק והתקנות

  "האתר" או "אתר המועצה"

  אתר האינטרנט של המועצה, שכתובתו www.winner.co.il, ולרבות אתרי הסלולר והטאבלט של המועצה, שכתובתם m.winner.co.il, וכן כל דף מדפיהם, האפליקציות הרלוונטיות, וכל פרסום של המועצה באמצעות האינטרנט הסלולר או הטאבלט.

  הימורים ביחס זכיה משתנה

  כל הימור בו, בעת ההשתתפות בהימור, לא ניתן לדעת מה יהא סכום הפרס בו יזכה המשתתף, אם יצדק בניחושו ויהיה זכאי לפרס

  הימורים ביחס זכיה קבוע

  כל הימור בו, בעת ההשתתפות בהימור, ובכפוף למצבים חריגים המוגדרים בתקנות ובפרסומי המועצה, ניתן לדעת מה יהא סכום הפרס בו יזכה המשתתף, אם יצדק בניחושו ויהיה זכאי לפרס

  מחשב המשתמש

  המחשב באמצעותו המשתמש גולש באתר, ולרבות מתקן נייד סלולרי, טאבלט או אחר

   

  3. נורמות משפטיות ופרשנותן:

   

  3.1       תנאי שימוש אלה, יחד עם כל נורמה חוקית אחרת וכל הוראה אחרת שהמועצה מפרסמת - הם יחידה מחייבת אחת שתפורש באופן המונע סתירות; והם מגדירים את זכויות המשתמשים באתר, את חובותיהם, ואת חלוקת האחריות בין המועצה לבין המשתמשים בנושאים השונים.

   

  3.2       החוק, התקנות והודעות של המועצה מפורסמות באתר, והם מחייבים את המועצה ואת המשתתפים בהימורי המועצה. המשתמשים מתבקשים לקרוא אותם היטב לפני השתתפות בהימורי המועצה. תשומת לב המשתמשים מופנית לכך, כי הודעות המועצה עשויות להשלים את התקנות או ליתן להן פרשנות מחייבת.

   

  3.3       באתר מצוי "מילון מונחים" ו"שאלות ותשובות". המפורט שם יחייב את המועצה והמשתתפים בהימורי המועצה. המשתמשים מתבקשים לקרוא אותם היטב לפני השתתפות בהימורי המועצה; ובמקרה של ספק - לברר את הדברים מראש. משתתף שלא עשה כן - נוטל על עצמון את הסיכון שההימור לא יהיה כפי מבוקשו, אלא כפי המתחייב מהכללים המפורטים שם.

   

  3.4       במקרה של סתירה, הוראות החוק והתקנות יגברו על הודעות המועצה ועל תנאי השימוש; ואולם:

   

  3.4.1     הודעת המועצה מהוות גם פרשנות מחייבת של התקנות, לה המשתתף מסכים;

   

  3.4.2     תנאי השימוש כוללים שינויים מחוייבים להשתתפות בהימורי המועצה באמצעות האתר לעומת ההשתתפות באמצעות תחנות הטוטו; והמשתתף מסכים גם לשינויים אלה.

   

  3.5       המועצה עשויה לערוך הגרלות באתר. כללי ההגרלות יפורסמו על ידי המועצה באתר, והם יחייבו את המשתתפים.

   

  3.6       מפעם לפעם המועצה תוכל להציע ללקוחותיה מבצעים מיוחדים; ובכללם מבצעים לקבלת הטבות כספיות או מבצעים לקבלת טובות הנאה אחרות. כללי המבצעים יפורסמו על ידי המועצה באתר, והם יחייבו את המשתתפים. בכלל זה מובהר, לענין מבצעים לקבלת טובות הנאה כספיות כי:

   

  3.6.1     בכפוף לתנאי המבצע, המועצה תעביר לחשבונו של המשתתף הזכאי לכך או בהתקיים תנאי המבצע, כספי הטבה אשר ישמשו את המשתתף רק לצורך השתתפות במשחקי המועצה באתר, ובהתאם לתנאי המבצע.

   

  3.6.2     בשום אופן סכום ההטבות שהועברו לחשבונו של המשתתף או חלק ממנו לא יהיה נתון למשיכה ו/או העברה לחשבון פרטי של המשתתף שאיננו חשבונו במועצה.

   

  3.7       המועצה מפרסמת באתר הסבר על כללי תכניות ההימורים השונות, כולל דוגמאות. הסבר זה הוא לנוחות המשתתף בלבד ואין לו מעמד מחייב כלשהו; הכל כמפורט בפרק ב' להלן.

   

  4. המחשב המרכזי:

   

  4.1       עד להודעה אחרת שתפורסם על ידי המועצה, המועצה תפעל באמצעות שתי מערכות מחשב מרכזיות: האחת, להימורים ביחס זכיה קבוע באינטרנט; האחרת, להימורים ביחס זכיה משתנה ולהימורים ביחס זכיה קבוע בתחנות הטוטו.

   

  4.2       יחס זכיה קבוע שמפורסם בתחנות הטוטו עשוי להיות שונה מיחס הזכיה המפורסם באתר; והמשתתפים מסכימים לכך. בכלל זה המשתתפים ערים לכך, כי יתכן ויחס הזכיה הקבוע באתר יהיה נמוך מיחס הזכיה הקבוע בתחנות, ולא תהא למשתתפים כל טענה בקשר לכך.

   

  5. שירות לקוחות:

   

  5.1       המועצה מפעילה מוקד שרות לקוחות, לפניות המשתתפים, אשר פרטיו מפורסמים באתר. בכל טענה או ברור המשתתפים מתבקשים לפנות למוקד שירות הלקוחות לצורך טיפול בענין.

   

  5.2       מובהר למשתתפים, כי שיחות למוקד שירות הלקוחות עשויות להיות מוקלטות לצרכי המועצה, והמשתתפים מסכימים לכך.

   

  5.3       תשובות ממוקד שירות הלקוחות עשויות להיות בכתב או בעל-פה; ואולם מובהר למשתתפים כי רק תשובות בכתב יחייבו את המועצה.

   

  6. כל העושה שימוש באתר לכל מטרה שהיא - מתחייב לעשות בו שימוש חוקי והוגן בלבד.

   

  ב.     מידע באתר, יישומי תוכנה וקישורים:

   

  7. מידע שבאתר (למעט מידע שהוא חלק מתכניות ההימורים עצמן, עליו חלות הוראות התקנות):

   

  7.1       המידע המצוי באתר מובא אך לנוחות המבקרים באתר. המועצה אינה ערבה לנכונות המידע או לדיוקו. ממילא, המועצה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג, בכל עילה שהיא, ולכל נזק שהוא (ישיר או עקיף), המבוססת על נתוני האתר והמידע המתפרסם בו.

   

  7.2       המידע מובא באתר "כמות-שהוא" (“As Is”). המועצה או מי מטעמה לא ישאו באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש במידע, או באשר לאופן בו הוא או צד ג' כלשהו עושה שימוש במידע.

   

  7.3       המועצה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק שיגרם למי שיבחר להשתמש במידע המצוי באתר; זאת גם אם יתברר כי מידע זה שגוי, לא מדויק או לא מעודכן. המשתמש במידע מודע לכך, שיש סיכון כי המידע שבאתר אינו מדויק, והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש במידע זה. בכלל זה, המשתמש במידע מוותר על כל טענה, כי המועצה או מי מטעמה היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.

   

  8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

   

  8.1       כל הנוגע לתכניות ההימורים - הנוסח המחייב הוא הנוסח המתפרסם בתקנות ובהודעות המועצה, כעדכונן מעת לעת.

   

  8.2       בכל הנוגע לנוהלי חלוקת הקצבות המועצה - הנוסח המחייב הוא רק הנוסח המופיע בנהלי המועצה ובאמות המידה על פיהן המועצה מחויבת לפעול, כעדכונם מעת לעת.

   

  8.3       תוצאות הימורים המתפרסמות באתר אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה, אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי המועצה או מי מטעמה; ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו.

   

  8.4       המועצה וכל מי מטעמה אינם אחראים לכל נתון, סטטיסטיקה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, והיא אף אינה ערבה לנכונותם. מכל מקום-

   

  8.4.1     אין במידע משום המלצה למילוי ניחושים בתכניות הימורים;

   

  8.4.2     אין במידע משום המלצה באשר לניחושים כלשהם.

   

  9. זכויות יוצרים:

   

  9.1       זכויות היוצרים בפרסומי המועצה, כולל אלו שבאתר, שייכות למועצה או לספקיה המורשים. זכויות יוצרים אלה כוללים, בין היתר, טקסט, תמונות, סמלים, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה; והכל אם לא נקבע במפורש אחרת.

   

  9.2       אסור לשכפל, להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, לשחזר או לפרסם חומר שלמועצה זכויות יוצרים בו בדרך כלשהי, ללא קבלת הסכמה של המועצה, מראש ובכתב.

   

  10.קישורים המצויים באתרים הם לנוחות המשתמש בלבד; והמועצה או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין הקישור, האתר המקושר, או כל הנובע מכך. מבלי לגרוע מכלליות הסכמה זו:

   

  10.1     המועצה או מי מטעמה אינם אחראים לאתרים לגביהם קיים קישור, אין להם שליטה על תוכנם של אתרים אלה, ואין בהופעת הקישור משום מתן גושפנקא או המלצה לאתר או לבעליו.

   

  10.2     הכניסה לאתר מקושר היא באחריות מי שבוחר לעשות כן; והמועצה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר או לצד ג' כלשהו. הבחירה להיכנס לאתר המקושר היא בחירת המשתמש, והסיכון הנובע מכך מוטלת אך ורק עליו.

   

  10.3     למניעת ספק מובהר בזאת, כי כל הגבלות האחריות על המידע הכלול באתר - חלות גם על המידע באתר המקושר.

   

  10.4     משתמש שסבור שאתר מקושר אינו הולם או שהוא אינו תקין - מתבקש להודיע על כך למועצה ללא דיחוי.

   

  11. יישומי תכונה:

   

  11.1     המועצה עושה כמיטב יכולתה על מנת להבטיח, כי כל יישומי התוכנה שהפעלת האתר דורשת או שניתן להוריד באמצעות האתר יהיו בטוחים; ואולם המועצה אינה יכולה לערוב על יישומי תוכנה של צד שלישי או על הורדות של יישומי תוכנה למחשב המשתמש.

   

  11.2     המועצה או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או לכל צד ג', כתוצאה מהשימוש באתר; ולרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי אינטרנט.

   

  11.3     משתמש המוצא יישום תוכנה שאינו בטוח מתבקש להודיע על כך למועצה ללא דיחוי.

   

  ג.     השתתפות בתכניות הימורים באמצעות האתר:

   

  ג(1)   כללי:

   

  12. השתתפות משתתף בכל תכנית הימורים היא בהתאם להוראות החוק, התקנות והודעות המועצה; בכלל זה ההשתתפות מותרת רק למי שמצוי בישראל בעת משלוח ההימור.

   

  13. גיל המשתתף:

   

  13.1     על אדם שגילו הוא פחות מ-18 שנה חל איסור להמר בהימורי המועצה.

   

  13.2     כל אדם המבקש להשתתף בהימורי המועצה באמצעות האתר יתבקש להצהיר כי גילו הוא מעל לגיל 18; המועצה מביאה לידיעת המשתתפים כי היא תבדוק את הצהרתם בנדון, אם בפניה למשרד הפנים ואם בדרך אחרת; והמשתתפים מסכימים לכך.

   

  14. המועצה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, במקרה של תקלה בתהליך ההימור החל משלב הפקדת הכספים בחשבון המשתתף ועד לסיום ההימור, לרבות בנוגע לטענות בדבר זכאות המשתתף לזכייה.

   

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

   

  14.1     המועצה מיידעת את המשתתפים, כי ביצועיו של המחשב באמצעותו הם משתתפים - עשוי להשפיע על ביצועי קליטת ההימור. המשתתפים מתבקשים, לטובתם, לוודא כי מחשב הנ"ל הוא תקין, ובעל תכונות עדכניות, ונעדר וירוסים, סוסים טרויאניים, וכיוצ"ב.

   

  14.2     המועצה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, במקרה שכספים שהמשתתף ביקש להפקיד בחשבונו בכל דרך שהיא - לא נקלטו בחשבון (בין אם הדבר התרחש בשל תקלה אצל צד ג' ובין אם הדבר התרחש בשל תקלה אצל המועצה); גם אם כפועל יוצא מכך נמנעה האפשרות להשתתף.

   

  14.3     המועצה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, במקרה שהניחושים כפי שסימן המשתתף לא נקלטו במחשב המרכזי הרלוונטי או לא נשמרו בו או שובשו, נפגמו, נעלמו או נמחקו, מכל סיבה שהיא.

   

  14.4     המשתתף מסכים לכך, כי דמי ההשתתפות בתכנית הימורים שהמועצה גובה משקפים את חלוקת הסיכונים המפורטת בסעיף זה; ובכלל זה חלוקת סיכונים לפיה המשתתף נושא בכל הסיכונים הכרוכים באפשרות לכל התקלות שעלולות להיגרם בקשר להימור ששלח; ובכללן תקלות תקשורת, שיבושים בתשדורות, תקלות באתר, תקלות במחשב המשתתף, תקלות במחשב המרכזי, תקלות תוכנה או חומרה, תקלות טכניות, מכניות, חישוביות, הפסקות חשמל או נפילת מתח, שביתות והשבתות, וכיוצ"ב.

   

  14.5     מוסכם כי בכל מקרה, רישום ההימור כפי שנקלט במחשב המרכזי הרלוונטי - הוא, והוא בלבד, יחייב את הצדדים.

   

  14.6     מוסכם על הצדדים, כי התנאים הכלולים בטפסי המועצה בתוך האתר - הם חלק מתנאי השימוש בו וממסמך זה.

   

  15. בהליך ההימור המשתתף נדרש למסור פרטים שונים, ובהם את מספר כרטיס האשראי שלו. המועצה נוקטת באמצעי הבטחה למניעת אפשרות לחדור למחשב המרכזי ולאתר, ולגניבת פרטים אלה; ואולם המשתתף מודע לכך שאין אמצעים הרמטיים, וכי המועצה אינה ערבה לשמירת הסודיות כאמור.

   

  ג(2)   הליך ההשתתפות:

   

  16. רישום והוראות נלוות:

   

  16.1     תנאי להשתתפות בתכניות ההימורים של המועצה באמצעות האתר הוא רישום מוקדם של המשתתף. הרישום יבוצע באתר, ובלבד שמסירת פרטי כרטיס אשראי בפעם ראשונה תהא רק באתר האינטרנט (להבדיל מאתר הסלולר והטאבלט).

   

  16.2     במסגרת הרישום, המשתתף ימלא, בצורה מלאה נכונה ומדויקת, את כל הפרטים הנדרשים ממנו בטופס ההצטרפות. בכלל הפרטים הללו יהיו: פרטי זיהוי, שם משתתף וסיסמה, תא-דואר אלקטרוני (e-mail), ואישור כי גיל המשתתף הוא מעל ל-18 שנים. משתתף שמילא את פרטיו בצורה לא מדויקת - לא יהיה זכאי להשתתף בהימורי המועצה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מסכים כי:

   

  16.2.1   אין להרשם בשם בדוי. אין להרשם עבור מישהו אחר. פרטי כרטיס האשראי שהמשתתף ירשום במסגרת הליך הרישום צריכים להתאים לפרטי המשתתף עצמו.

   

  16.2.2   הפרטים שהמשתתף מוסר בעת הרישום או בעת עדכון נוסף לאחר מכן ישמשו את המועצה ליצירת קשר עם המשתתף בכל ענין (כגון משלוח צ'קים); דוא"ל שנשלח לכתובת הדוא"ל שהמשתתף מסר למועצה - יחשב כאילו הגיע ליעדו.

   

  16.3     במסגרת הליך הרישום, כל משתתף יידרש:

   

  16.3.1   לאשר כי הוא קרא את תנאי השימוש וכי הוא מסכים לתוכנם. המועצה סומכת על אישור המשתתף, כי הוא קרא את תנאי ההשתתפות וכי הוא מסכים לתוכנם. משתתף שאינו מסכים לתנאי השימוש - אינו מורשה להשתתף בהימורי המועצה באמצעות האתר.

   

  16.3.2   להטיל על עצמו מגבלות, בהתאם לכללי ההימורים באחריות (מגבלות לסכומי הפקדה ו/או לסכומי הימור - באופן יומי, שבועי ו/או חודשי); מגבלות שנועדו למזער את הסיכונים של התמכרות להימורים. כל משתתף מתבקש לשקול בכובד ראש את נושא המגבלות, ולהטיל על עצמו מגבלות ההולמות את נסיבותיו. ענין זה הוא לטובת המשתתפים עצמם.

   

  16.4     המועצה עשויה להעביר את פרטי המשתתף כי שמסר אותם בעת הרישום לחברות כרטיסי האשראי, לצורך אימות הפרטים. המשתתף מסכים כי המועצה תבצע בדיקה זו.

   

  16.5     המועצה ממליצה לפני משתתפים, כי ישמרו את שם המשתתף שלהם, את הסיסמה שלהם ואת מספר המשתתף שלהם בסוד, ובנפרד זה מזה, שכן בעזרתם ניתן להמר בכספי המשתתף. המשתתף אחראי לשמור בסוד את שם המשתתף והסיסמה שלו ואת מספר המשתתף, והוא מודע לכך, שאם אדם אחר ידע את הפרטים האלה - אותו אחר יוכל להמר בכספי המשתתף.

   

  16.6     המשתתף מתחייב להודיע למועצה מיד עם היוודע לו, כי אדם אחר גילה את שם המשתתף והסיסמה שלו. קיבלה המועצה הודעה כאמור - ייחסם החשבון של המשתתף להימורים נוספים תוך 24 שעות. המועצה לא תחוב בגין כל הימור שבוצע אלא בחלוף 24 שעות ממועד ההודעה. הימורים שבוצעו לאחר מועד זה - יושב סכום ההימור לחשבון המשתתף.

   

  16.7     המשתתף יוכל לעדכן או לשנות מעת לעת את הפרטים שקבע או מסר בעת הרישום (למשל: שינוי סיסמא), והוא מתחייב לעשות כן, ביחס לעדכון פרטי החובה למילוי בעת הרישום (למשל: שינוי כתובת מגורים). שינוי פירטי כרטיס האשראי יעשה רק באתר האינטרנט עצמו (להבדיל מאתר הסלולר והטאבלט).

   

  17. עם השלמת הליך הרישום יקבל המשתתף מספר משתתף וכרטיס משתתף, שישלח לביתו, על פי הכתובת שמסר בעת הרישום. המשתתף יורשה להמר באמצעות כרטיס המשתתף גם בתחנות הטוטו. הימורים באמצעות כרטיס המשתתף הם הימורים מזוהים, ולכן, בהעדר אירועים חריגים (ביחס להימורים שבתחנות הטוטו):

   

  17.1     תשלום זכיות בהימורים אלה יעשה למשתתף בלבד, אשר יידרש לשם כך להגיע לתחנה, עם הקבלה ועם כרטיס המשתתף.

   

  17.2     משתתף כאמור אשר לא הגיע לתחנה כדי לגבות את הזכיה - ישלח לו שיק עם סכום הזכיה לביתו, בלוחות זמנים שהמועצה תקבע ואשר יפורסמו באתר; עד למועד משלוח השיק יוכל המשתתף לגבות את הזכיה בתחנה.

   

  למניעת ספק מובהר, כי משתתף יורשה להמר בתחנות הטוטו גם שלא באמצעות כרטיס המשתתף, ואז סעיפים 17.1 ו- 17.2 לא יחולו עליו.

   

  18. חשבון המשתתף:

   

  18.1     עם רישום המשתתף, המועצה תפתח עבורו חשבון, שישמש לאתר. המשתתף יוכל להפקיד כספים בחשבון ולמשוך ממנו כספים - בהתאם לכללים המפורטים בתנאי השימוש. זכיות ישולמו לחשבון המשתתף, כמפורט להלן.

   

  18.2     המשתתף יוכל להפקיד מעת לעת כספים בחשבון באמצעות כרטיס אשראי (ובלבד שסכום ההפקדה לא יפחת מ- 20 ש"ח כל פעם), באמצעות העברה בנקאית ו/או באמצעות כרטיס נטען, ולמשוך ממנו כספים בהוראות משיכה, כמפורט להלן, ובמגבלות המפורטות בתנאי השימוש. בוצעה ההפקדה באמצעות חברת כרטיסי האשראי, החשבון יזוכה לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי. כל ההפקדות וכל הפעולות בחשבון יעשו בש"ח בלבד.

   

  18.3     המשתתפים נדרשים להפקיד בחשבון רק כספים עימם הם מתעתדים להשתתף בתכניות ההימורים של המועצה. המועצה תהא רשאית לחסום חשבון משתתף, אם היא סבורה כי הוא הפקיד בו כספים שלא לשם השתתפות בתכניות המועצה, ולדווח על כך לרשויות המתאימות.

   

  18.4     תנאי להשתתפות בתכנית הימורים באמצעות האתר הוא, כי חשבונו של המשתתף מצוי ביתרת זכות. המשתתף לא יורשה להמר מעל לסכום יתרת הזכות של חשבונו. משתתף המבקש לשלוח הימור בסכום הגבוה מהסכום המופקד בחשבונו - יידרש תחילה להפקיד את ההפרש בחשבון; והמשתתף מודע לכך שנסיון הפקדה כאמור עשוי שלא להצליח מכל סיבה שהיא (כגון - אי-אישור חברת כרטיסי האשראי, חריגה ממגבלת ההפקדות שהמשתתף קבע בעת רישומו, וכיוצ"ב).

   

  18.5     משתתף שחשבונו מצוי ביתרת זכות הכוללת גם הפקדה שהמשתתף הפקיד לחשבון וגם תשלום זכיות לחשבונו, יורשה, כמובן, להמר; ואולם במקרה זה תשלום דמי ההשתתפות ייזקף תחילה לכספים שהמשתתף הפקיד בחשבון, ורק לאחר מכן, ולאחר מיצוי מלא של כספים אלה - על חשבון כספי זכיות שהופקדו בחשבון.

   

  משתתף שבחשבונו כספי הטבה שקיבל מהמועצה והמשתמש בהם בהתאם לתנאי ההטבה - ישמשו הם מקור ראשון לתשלום דמי השתתפות.

   

  18.6     המשתתף לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה ו/או ריבית בגין כספים המצויים בחשבונו. כל ההתחשבנות שבין המועצה למשתתפים תהא בערכים נומינליים בלבד.

   

  19. כל משתתף רשאי לפתוח חשבון אחד בלבד. ניסה המשתתף לפתוח חשבון נוסף, תהא המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה:

   

  19.1     שלא לפתוח את החשבון הנוסף, או לסגור אותו אם נפתח;

  19.2     להתייחס אל החשבונות השונים של אותו המשתתף כאל חשבון אחד.

   

  20. המועצה תורשה לחסום את חשבון הלקוח, בכלל או לסכום מסוים, ולא לאפשר בו פעילות כלשהי במקרים הבאים:

   

  20.1     התקבל צו עיקול על זכויות של המשתתף אצל המועצה או צו שיפוטי אחר המחייב את המועצה לעשות כן;

  20.2     המועצה נדרשה לעשות כן על ידי משטרת ישראל;

  20.3     נודע למועצה כי מונה למשתתף נאמן לפשיטת רגל;

  20.4     המועצה סבורה כי נעשה בחשבון שימוש שהוא לכאורה לא חוקי או בניגוד לכללי לתנאי השימוש;

  20.5     המועצה סבורה כי נעשה שימוש באתר באופן לא חוקי או לא הוגן או תוך פגיעה במועצה או במשתתפים אחרים;

  חסמה המועצה את החשבון כאמור בסעיף זה - תשלח היא על כך הודעה ללקוח, אשר יוכל לברר את נסיבות החסימה באמצעות מוקד שירות הלקוחות.

  חסימת החשבון לא תפגע בהימורים שבוצעו קודם החסימה (אך עשויה למנוע משיכת זכיות, ככול שיהיו כאלה בהימור-שמלפני החסימה).

   

  21. כל משתתף יהיה זכאי, בכל עת, לסגור את חשבונו אצל המועצה, באמצעות שירות הלקוחות. חשבון שיהיה ביתרת חוב בעת סגירתו - יעמוד לפרעון מיידי לטובת המועצה.

   

  22. כללים בנוגע להשתתפות:

  22.1     ככלל, ובהעדר הוראה אחרת שהמועצה תפרסם באתר, המועד האחרון לשליחת הימורים בנוגע לתחרות מסוימת (לבדה או בצירוף) - יהיה על פי רוב חמש דקות לפני תחילת אותה התחרות (או לפני תחילת התחרות שצפויה להתקיים ראשונה באותו הצירוף). המועד שיפורסם באתר - הוא המועד הצפוי לתחילת התחרות.

   

  בהימור המתייחס לבעיטת הפתיחה בכדורגל, שעת סגירת ההימור תעשה כ- 15 דקות לפני תחילת התחרות.

   

  22.2     משתתף בתכנית הימורים רשאי להעביר את ניחושיו, בהתאם לתכנית, באמצעות האתר. העברת הניחושים תעשה רק לאחר שהמשתתף מילא את שם המשתתף שלו ואת סיסמתו; או, במקרים עליהם המועצה תודיע מראש, באמצעות מספר המשתתף שלו.

   

  22.3     בשליחת ההימור המשתתף מצהיר כי הוא קרא והבין והסכים לכל התנאים הבאים:

   

  22.3.1   התנאים שבכללי ההימור כפי שהם מופיעים בתקנות ובפירסומי המועצה;

   

  22.3.2   התנאים הנוגעים להימור הספציפי, כפי שהם מופיעים באתר המועצה; ובכלל זה-

   

  22.3.2.1 להערות המופיעות לצד אופציית ההימור בה בחר המשתתף;

   

  22.3.2.2 לכך שאין ברישום קבוצה מצד ימין משום קביעה כי היא המארחת את התחרות במגרשה הביתי. אין חשיבות לסדר רישום הקבוצות  אלא לצורך קביעת הניחוש.

   

  22.3.3   לתנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, כנוסחם העדכני בעת משלוח ההימור.

   

  22.4     משתתף שאינו מקבל ולו חלק מהאמור בתנאי השימוש, ובכללם התנאים שבסעיף 22.2 - נדרש שלא להשתתף בהימור; שכן המועצה סומכת על הסכמתו לתנאים האמורים, ומכלכלת צעדיה בהתאם.

   

  22.5     משתתף הרואה, ביחס לאופציית הימור נתונה, יחס זכיה קבוע לא סביר - ימנע מלהמר על אופצית הימור האמורה, ויודיע ענין זה למועצה. הפר המשתתף הוראה זו - לא יהיה זכאי הוא לפרס בגין היחס הלא סביר, אלא ליחס הנכון והסביר שנקבע לאותו הימור.

   

  22.6     קודם שליחת ההימור המשתתף יוכל לבדוק את פירטי ההימור שביקש; משתתף שלא עשה כן - לא יוכל להלין כי הניחוש שגוי, וכי התכוון לשלוח ניחוש שונה מזה שנשלח בפועל (מבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכותו לבטל את ההימור תוך חצי שעה מעת עריכתו, ובהתאם לכללים לענין זה).

   

  22.7     נתוני ההימור יועברו למחשב המרכזי הרלוונטי, ויראו את ההימור כנקלט רק אם התקיימו בו הוראות התקנות לענין הימור מקוון. הניחושים אשר ישתתפו בהימור יהיו רק אלה אשר נקלטו במחשב המרכזי על פי הוראות התקנות, והם ורק הם אשר יחייבו את המועצה ואת המשתתף.

   

  22.8     המועצה תהא רשאית לקבוע סכומים קבועים להימורים, מכפלות קבועות להימורים, סכום השתתפות מינימלי, או מדרגות קבועות לסכומי השתתפות.

   

  22.9     עם קליטת ההימור יחויב חשבונו של המשתתף בסכום ההימור.

   

  23. תחליף קבלה:

   

  23.1     עם קליטת ההימור תשלח המועצה למשתתף שהמשתתף באמצעות האתר, תחליף לקבלה כדלקמן: ישלח למשתתף אישור על קליטת ההימור, תוך שפרטי ההימור יופיעו בחשבונו של המשתתף.

   

  23.2     כל הוראות התקנות בנוגע לקבלה, לרבות חובת בדיקת הקבלה בידי המשתתף על מנת לוודא את פירטי ההימור, יחולו על תחליף הקבלה. משתתף שלא יבדוק את פרטי הקבלה עלול לאבד את זכאותו לבטל את ההימור, כאמור בסעיף ‎24 להלן.

   

  23.3     תחליף הקבלה לא יהווה ראיה להימור כפי שזה נקלט במחשב המרכזי הרלוונטי.

   

  24. משתתף רשאי לבטל את השתתפותו בהימור שנשלח באמצעות האתר, וזאת תוך חצי שעה מהמועד בו נקלט ההימור במחשב המרכזי הרלוונטי, ועד חמש דקות לפני תחילת התחרות הראשונה בקבלה (כלומר, התחרות הראשונה אליה מתייחס ההימור). ביטול ההימור יעשה על ידי פנית המשתתף טלפונית למוקד שירות הלקוחות של המועצה. בעבור חצי שעה - לא יהיה המשתתף זכאי לבטל את ההימור.

   

  25. בלי לגרוע מכל הוראה אחרת, תיפסל השתתפות של משתתף בהימורים, אם אירע אחד מאלה:

   

  25.1     הנתונים לא נקלטו או לא נרשמו בפועל ובאופן תקין במחשב המרכזי הרלוונטי או שנקלטו או נרשמו בצורה משובשת;

   

  25.2     הנתונים נקלטו בצורה פגומה, משובשת או לקויה;

   

  25.3     הנתונים אשר נקלטו במחשב המרכזי לא ניתנים לפענוח או שהם שובשו, נפגמו, אבדו או ניזוקו בכל אופן ומכל סיבה שהיא;

   

  25.4     סימני הניחוש הועברו בדרך או באמצעים אשר המועצה לא אישרה;

   

  25.5     הניחוש נקלט לאחר המועד האחרון שנקבע לקבלת טופסי ההשתתפות בגין אותו הימור או לאחר תחילת תחרות המהווה חלק מאותו הימור.

   

  נפסלה השתתפותו של משתתף, כאמור בסעיף זה - יהיה המשתתף זכאי להחזרת דמי ההשתתפות בלבד, ובכל מקרה הוא לא יהיה זכאי לקבלת הזכייה בגין ההימור ששלח.

   

  ג(3)   תשלום זכיות ומשיכת כספים:

   

  26. החלטה על יחס זכייה, זכייה וסכום הזכייה תיעשה באמצעות המחשב המרכזי הרלוונטי. נתוני המחשב המרכזי יהיו סופיים ובלתי ניתנים לערעור.

   

  27. הימור אשר לפי נתוני המחשב המרכזי הרלוונטי שולמה בגינו הזכייה או הוחזרו דמי ההשתתפות - יהיה בטל ולא יקנה למשתתף זכות כלשהי. קביעה באמצעות המחשב המרכזי הרלוונטי תהיה ראייה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

   

  28. תשלום הזכייה יעשה באמצעות זיכוי חשבונו של המשתתף באתר, ורק לאחר שהמועצה אימתה, בהתאם לנהליה, את תוצאת ההימור (אף אם קודם לכן, היתה אינדיקציה לא מאומתת באתר בדבר תוצאה; אינדיקציה כאמור אינה מחייבת את המועצה ואינה מזכה את המשתתפים).

   

  התשלום יבוצע על ידי המועצה לא יאוחר משבוע ימים לאחר הזכייה (או עד עשרה ימים במקרה של זכיה גבוהה או החייבת במס), והמועצה תשלח למשתתף הודעת זכיה ובה פירטי ההימור, סכום הזכיה, וכי הוא הופקד בחשבון המשתתף. זכיה החייבת במס - המועצה תנכה את המס במקור (ותשלח למשתתף בדוא"ל אישור בדבר ניכוי המס במקור), ותעביר את הזכיה, לאחר ניכוי המס, לחשבון המשתתף.

   

  29. עיכוב וביטול זכיה:

  29.1     סברה המועצה כי זכייה כלשהי הושגה שלא כדין או באמצעים אשר לא אישרה, רשאית היא לעכב או לבטל את תשלומה של הזכייה או לפסול את המשתתף וניחושו מהשתתפות באותו הימור.

   

  29.2     המועצה רשאית לסרב לשלם זכייה, אם היה לה ספק באמיתות הדרישה או במסמכים התומכים באותה דרישה או אם, לדעתה, נדרשה הזכייה על ידי זוכה שלא כדין.

   

  29.3     ששילמה המועצה למשתתף זכיה מחמת טעות או בוטלה זכית המשתתף לאחר ביצוע תשלום הזכיה, אם בשל האמור בסעיף זה, ואם מסיבה אחרת (כגון על פי סעיף 75א לתוספת לתקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים), תשס"א-2001), יחולו הוראות אלה:

   

  29.3.1   המועצה תהא רשאית לתקן את הטעות ולגבות את כספי הזכיה ששולמו בטעות או שבוטלה הזכיה מתוך חשבונו של המשתתף. עשתה כן המועצה - תשלח היא על כך הודעה למשתתף.

   

  29.3.2   גביה כאמור תעשה אף אם יתרת חשבונו של הלקוח קטנה מהתשלום העודף, ומשמעותה כי יתרת חשבונו של הלקוח תהיה שלילית. במקרה זה, הפקדה שתעשה לאחר מכן או כספי זכיה של הימורים שנתקבלו לאחר מכן ישמשו קודם לכיסוי היתרה השלילית שבחשבון.

   

  30. בירור חוזר:

   

  30.1     פרק הזמן שבו רשאי משתתף לבקש בירור חוזר של החלטת המועצה בכל ענין הנוגע לזכיות במשחק כלשהו יהיה שישה חודשים מן המועד האחרון לקבלת הימורים על התחרות הנדונה. לאחר מכן, כל זכות שיש למשתתף, ככל שיש לו, פוקעת ומתיישנת.

   

  30.2     בתום שישה חודשים מן המועד האחרון תהיה המועצה רשאית למחוק או להשמיד את הנתונים שנשמרו ברשותה.

   

  31. משיכות כספים מחשבון המשתתף תעשה בהתאם להוראות שלהלן; ובלבד שהוראות המשיכה ינתנו אך מאתר האינטרנט (ולא באמצעות הסלולר או הטאבלט):

   

  31.1     המשתתף לא יתן הוראת משיכה בסכום הגבוה מהסכום המצוי בחשבונו או בניגוד לכללים הקבועים בתנאי השימוש.

   

  31.2     כספים המצויים בחשבונו של המשתתף ושמקורם בהפקדות שהמשתתף הפקיד בחשבון (להלן - "כספי הפקדות") יהיו ניתנים למשיכה באופן ובתנאים הבאים בלבד:

   

  31.2.1   המשתתף יהיה רשאי ליתן הוראה למשיכת כספי ההפקדות המצויים בחשבונו, כולם או מקצתם, והמועצה תעביר את הסכום לגביו ניתנה ההוראה למשתתף באמצעות חברת כרטיסי האשראי של הכרטיס שהמשתתף מסר את פרטיו למועצה. על העברות אלה יחולו גם הכללים הנקבעים על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובכלל זה יתכן מצב בו חברת האשראי לא תאשר את המשיכה; היה וכך ארע יפנה המשתתף למוקד שירות הלקוחות, אשר יסייע בידו למציאת פתרון התואם את כללי חברת כרטיסי האשראי או פתרון אחר.

   

  31.2.2   אם המועצה תחוב בעמלה בגין הוראת המשיכה כאמור, היא תהא רשאית לקבוע, כי כל הוראת משיכה תחויב בעמלה בשיעור או בסכום שיקבע על ידה; ואולם המועצה לא תגבה עמלה כאמור, אם היא לא הודיעה על כך למשתתף קודם שנתן הוא את הוראת המשיכה.

   

  31.2.3   עם השלמת ביצוע הוראת המשתתף להעברת כספי ההפקדות (או מקצתם) לחברת כרטיסי האשראי - יראה הכסף כאילו התקבל אצל המשתתף, והמועצה לא תחוב עוד בגין סכום זה. לצורך ענין זה, המשתתף ממנה את חברת כרטיסי האשראי כשלוחה מטעמו לקבלת הסכום שהוא הורה להעביר.

   

  31.2.4   המועצה אינה אחראית בגין תקלה שתגרם בתהליך זה אצל או בשל חברת כרטיסי האשראי או הבנק שהנפיק את כרטיס האשראי.

   

  31.2.5   בשל שיקולי איסור מניעת הלבנת הון: בוצעה הוראת משתתף למשיכת כספי הפקדות שמקורם בהפקדות שהמשתתף הפקיד בחשבון באמצעות כרטיס נטען בהתאם לאמור בסעיף זה, תהא המועצה רשאית לחסום את חשבון המשתתף להפקדות כספים באמצעות כרטיס נטען.

   

  31.2.6     למניעת ספק מובהר בזאת, כי כספי ההפקדות שהמשתתף יוכל ליתן לגביהם הוראות לפי סעיף זה - יהיו בערכים נומינליים בלבד.

   

  31.3       כספים המצויים בחשבונו של המשתתף ושמקורם בזכויות של המשתתף בעקבות השתתפותו בתכניות הימורים של המועצה (בסעיף זה - "כספי זכיות") יהיו ניתנים למשיכה באופן ובתנאים הבאים בלבד:

   

  31.3.1     המשתתף יהיה רשאי ליתן הוראה למשיכת כספי ההפקדות המצויים בחשבונו, כולם או מקצתם, לחשבון בנק שאת פרטיו הוא יתן למועצה בהוראת ההעברה. המועצה תעביר את הסכום שנתבקש לחשבון הבנק שפורט בבקשת המשתתף.

   

  31.3.2     אם המועצה תחוב בעמלה בגין הוראת המשיכה כאמור, היא תהא רשאית לקבוע, כי כל הוראת משיכה תחויב בעמלה בשיעור או בסכום שיקבע על ידה; ואולם המועצה לא תגבה עמלה כאמור, אם היא לא הודיעה על כך למשתתף קודם שנתן הוא את הוראת המשיכה.

   

  31.3.3     עם השלמת ביצוע הוראת המשתתף להעברת כספי הזכיות - יראה הכסף כאילו התקבל אצל המשתתף, והמועצה לא תחוב עוד בגין סכום זה. לצורך ענין זה, המשתתף ממנה את הבנק שבו מתנהל החשבון לגביו תינתן ההוראה כשלוח מטעמו לקבלת הסכום שהוא הורה להעביר.

   

  31.3.4     המועצה אינה אחראית בגין כל תקלה שתגרם בתהליך זה אצל או בשל הבנק בו מתנהל החשבון לגביו תינתן הוראה כאמור. טעות בהקלדת מספר חשבון הבנק בהוראת המשתתף למועצה לביצוע העברה כאמור בסעיף זה - תהא באחריות המשתתף בלבד; והוא ישא בכל נזק הנובע מטעות זו.

   

  31.3.5     למניעת ספק מובהר בזאת, כי כספי הזכיות שהמשתתף יוכל ליתן לגביהם הוראות לפי סעיף זה - יהיו בערכים נומינליים בלבד.

   

  31.4       כספים המצויים בחשבונו של המשתתף ושמקורם בהטבות שניתנו לו על ידי המועצה, יהיו ניתנים למשיכה, אם בכלל, רק בהתאם לתנאי ההטבה במסגרתה הם ניתנו; ויחולו על הוראת המשיכה שניתנה על ידי המשתתף הוראות סעיף ‎31.3, בשינויים המחוייבים.

   

  32.        סירוב לבצע הוראת העברה:

   

  32.1       כל הוראות ההעברה יבוצעו בתוך חמישה ימי עבודה, ואולם המועצה תהא רשאית לסרב לבצע הוראת העברה של כספים המצויים בחשבון המשתתף, אם היא סבורה כי יש לכך מניעה כלשהי; ולרבות מניעה חוקית, מניעה הנובעת מכך שהוראת ההעברה נוגדת את תנאי השימוש (למשל: הוראת ההעברה הייתה ביחס לסכום הגבוה מהמותר על פי תנאי שימוש אלה), או מניעה פרקטית אחרת (כגון לא קיים חשבון בנק במספר שהתבקש).

   

  32.2       סירבה המועצה לבצע הוראת העברה כאמור - תשלח היא על כך הודעת למשתתף, ותפנה אותו למוקד שירות הלקוחות לברור נסיבות הסירוב.

   

  32.3       בשום מקרה לא יגרור סירוב כאמור של המועצה לחבות מצידה לסכום העולה על סכום שלגביו ניתנה הוראת ההעברה או על סכום סך כספי ההפקדות שבחשבון המשתתף - לפי הנמוך שביניהם.

   

  33. למען הסר ספק מובהר, כי המועצה אינה צד להסכמים שבין המשתתף לבין חברת כרטיסי האשראי, להסכמים שבין המשתתף לגורם שהנפיק לו את כרטיס האשראי, להסכמים שבין הבנק למשתתף ו/או לבעל החשבון לגביו ניתנה הוראת העברה. המועצה אינה יודעת האם גורמים אלה לוקחים מהלקוח עמלות בגין פעולה כלשהי הקשורה להימור כמפורט לעיל; ומכל מקום, המועצה לא תחוב בגין עמלות אלה.

   

  ג(4)   הוראות נוספות:

  34.       על אף האמור בכל מקום בתנאי השימוש, אם נאלצה המועצה לשנות במחשב המרכזי הרלוונטי נתון כלשהו ברשימת התחרויות, יראו את הסימונים אשר הועברו ע"י המשתתף ונקלטו במחשב המרכזי ולא בוטלו קודם לשינוי, כאילו סומנו בידי המשתתף לאחר השינוי.

  הוראה זו לא תחול על שינוי יזום של המועצה ביחס זכיה קבוע שנקבע לתחרות ספציפית.

   

  35.      המועצה תהא רשאית לקבוע:

   

  35.1       סכום מכסימלי להימור יחיד בידי משתתפים כלשהם או בידי משתתף ספציפי;

   

  35.2       סכום מכסימלי לסך סכומי ההימור התלויים ועומדים לכל משתתף - אם בדרך כלל, ואם למשתתף ספציפי;

   

  35.3       סכום מכסימלי לזכיה בגין הימור ספציפי;

   

  35.4       מגבלות נוספות המתחייבות מכללי איסור הלבנת הון, הימורים באחריות, או בקרת סיכונים; בין אם למשתתפים בדרך כלל ובין אם למשתתף ספציפי; בכלל או בקשר לענפי ספורט שונים, ליגות שונות ומשחקים שונים.

   

  35.5       הימור שמשתתף ניסה להמר בו ואשר עבר את המגבלות שהמועצה הגדירה במערכת - ידחה; ואולם המועצה תהא רשאית להציע למשתתף ספציפי יחסי זכיה נמוכים מיחסי הזכיה המפורסמים באתר, לסכום שתחליט מתוך הסכום שנדחה, והמשתתף יכול לאשר את קבלת ההצעה כולה, חלקה או לדחותה כליל.

   

  36.    היה והמועצה תאפשר העברת ניחושים באמצעות צד שלישי (כגון מדיות תקשורת אחרות או נוספות כדוגמת טלוויזיה אינטראקטיבית וכדומה), יחולו הוראות אלה:

   

  36.1       המועצה תפרסם את החלטתה בנושא בהודעה לציבור.

   

  36.2       משתתף שבחר להמר באמצעות הצד השלישי - מסכים כי כל פרטי ההימור וכל הקשור להימור שהועבר באמצעות צד שלישי - יועברו לידיעת הצד השלישי.

   

  36.3       המועצה אינה צד להסכמים שבין המשתתף לבין כל צד שלישי המעביר למועצה את הימור המשתתף. המועצה אינה יודעת האם גורמים אלה לוקחים מהמשתתף עמלות או כל תשלום אחר בגין פעולה כלשהי הקשורה להימור כמפורט לעיל; ומכל מקום, המועצה לא תחוב בגין עמלות אלה.

   

  36.4       המועצה אינה אחראית לכך שההימור אשר יועבר אליה על ידי הצד השלישי אכן יגיע למועצה בכלל או אכן יהיה ההימור שהמשתתף ביקש להמר. ממילא משתתף המבקש להעביר למועצה הימור באמצעות צד שלישי כאמור - נוטל על עצמו את הסיכון הכרוך בכל שיבוש בהימור כפי שזה ייקלט במחשב המרכזי.

   

  ד.     שונות:

  37.        תחולת הדין: כל תביעה שתוגש כנגד המועצה או מי מטעמה בקשר לכל ענין הקשור באתר או הנובע ממנו - תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי; וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המקובלים בישראל מורים אחרת.

   

  38.        המועצה רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתם ותכניהם, ולצורך שיפור השירות הניתן למשתתפים - כולם או כל יחיד מבניהם.