Tender / מכרזים

   

  מכרז ליצור, הדפסה ואספקת טפסי השתתפות 6-18:

   

   

  מכרז פומבי מספר 8/18 שירותי פרסום

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות - מכרז 7/9 - טפסים

   

   

  מלגות קיום 2018

   

   

  מכרז גלילי נייר 2-18

   

   

  מכרז מלגות קיום תקציב 2017

   

   

  מכרז בית דפוס 07-17

   

   

  מכרז מס' 06/17 לרכישת מצלמות במעגל סגור לפיילוט באצטדיון כדורגל