אימון נוער - שוטף

  מטרת הקרן
  מטרת התמיכות ברובד זה היא קידום קבוצות נוער בכל ענפי הספורט בהם 
  ישנן קבוצות נוער פעילות בתחרויות רשמיות שמטעם האיגודים הרלוונטיים.


  סכום התמיכה - סכום התמיכה המרבי יהא סך העלות המוכרת של המתקן/הציוד עד לתקרת העלות המוכרת שלו,
  • בהפחתת סכום המימון המשלים בהתאם לשיעור המימון המשלים הרלבנטי, וזאת בכפוף לאמור להלן:
  • סכום התמיכה המירבי למתקן לא יעלה על 600 אלף ₪.
  • סכום התמיכה המירבי לחבילת ציוד לא יעלה על 180 אלף ₪.
  • סכום התמיכה המירבי לא יעלה בכל מקרה על המימון החסר למבקש.
  • סכום התמיכה ישולם למבקש עם תום ביצועו בפועל של הפרויקט נשוא הקצבה.


  מועדי הגשה: 

  23/03/17-06/06/17 

  עד השעה 14:00. 

  Redbullet  טופס בקשה
   
  מר דניאל וינטראוב
  טלפון: 03-9274038 נייד: 052-4227761 פקס: 03-9255762
  כתובת דוא"ל: danielw@winner.co.il